راهکارهای تشکیل و ورود به لیست‌های ائتلافی

جوامع، اقتصادها و ویژگی‌های جمعیتی همواره در حال تغییرند، دولت‌های مبتنی بر نمایندگی و دمکراسی همواره به نوآوری در نظرات، دیدگاه‌های متفاوت و تجدید قوا نیاز دارند. برای این کار باید افراد جدیدی در انتخابات شرکت کنند و به عنوان نامزد و مقامات منتخب، در حکومت‌داری مشارکت داشته باشند.  اما ورود به فهرست نامزدهای یک جریان سیاسی، یا ایجاد و ورود به یک ائتلاف انتخاباتی، یا انتخاب شدن به عنوان نامزد رسمی از سوی گروه یا یک جریان سیاسی با قابلیت برنده شدن در انتخابات در حرف آسان اما در عمل دشوار است.

بنابراین، یکی از نکات مهم برای نامزدهای بالقوه آمادگی راهبردی هم از لحاظ تجربه و روند نامزدی و هم از لحاظ چالش جلب حمایت جریان‌های سیاسی و یا حضور و ایجاد ائتلاف‌هاست. لذا فراگیری مهارت‌های قرار گرفتن در لیست احزاب و ائتلاف‌های جناحی٬ اهمیت بسیاری دارد.

در این درس با مراحل آمادگی در این زمینه آشنا خواهید شد. موضوعات این درس عبارتند از:

۱. خودسنجی – آمادگی برای نامزد شدن 
۲. تحلیل وضعیتی – چالش‌های پیش‌رو 
۳. ترسیم قدرت – شناسایی موانع و فرصت‌ها 
۴. ایجاد ائتلاف و ورود به ائتلاف یک جریان سیاسی

Video & Audio: 
راهکارهای تشکیل و ورود به لیست‌های ائتلافی۱
راهکارهای تشکیل و ورود به لیست‌های ائتلافی۲
راهکارهای تشکیل و ورود به لیست‌های ائتلافی۳
راهکارهای تشکیل و ورود به لیست‌های ائتلافی۴
راهکارهای تشکیل و ورود به لیست‌های ائتلافی۵
راهکارهای تشکیل و ورود به لیست‌های ائتلافی۶
راهکارهای تشکیل و ورود به لیست‌های ائتلافی۷
راهکارهای تشکیل و ورود به لیست‌های ائتلافی۸
راهکارهای تشکیل و ورود به لیست‌های ائتلافی