آماده سازی مبانی راهبردی کمپین انتخاباتی

هنگامی که شما تصمیم به نامزد شدن در انتخابات گرفتید، از آن لحظه مرحله طرح‌ریزی کمپین انتخاباتی شما آغاز می‌شود. منظور از طرح کمپین، سندی راهبردی و مدون از تمام جزئیات، اقدامات،‌ عناصر و اهدافی است که به نامزد انتخاباتی کمک خواهد کرد تا در انتخابات پیش رو، پیروز شود. در بخش‌های مختلف این سند به طور کامل به ابعاد یک کمپین انتخاباتی پرداخته و از جنبه‌های محوری از جمله منابع، زمان و محدودیت‌ها آن را طرح‌ریزی می‌کنید. این سند می‌تواند بنا به نوع انتخابات و یا ابعاد حوزه انتخابیه، تغییر کرده و تعدیل شود. در این درس، شیوه کلی آماده سازی و تدوین راهبردی کمپین انتخاباتی برای شما آموزش داده می‌شود. شما با نگاهی به منابع موجود خود، ابعاد جغرافیایی حوزه انتخاباتی و همچنین شرایط بومی منطقه، این کلیات را به کلیاتی بومی شده تبدیل کنید.  سوالات،‌ نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس info@yaldanetwork.org ارسال کنید

Video & Audio: 
آماده سازی مبانی راهبردی کمپین انتخاباتی۱
آماده سازی مبانی راهبردی کمپین انتخاباتی۲
آماده سازی مبانی راهبردی کمپین انتخاباتی۳
آماده سازی مبانی راهبردی کمپین انتخاباتی۴
آماده سازی مبانی راهبردی کمپین انتخاباتی۵
آماده سازی مبانی راهبردی کمپین انتخاباتی۶
آماده سازی مبانی راهبردی کمپین انتخاباتی۷