جلسات آشپزخانه: حرف بزنید، بحث کنید، آگاه شوید و عمل کنید.

جلسات آشپزخانه زنان رویکرد نوآورانه ای است به ارائه‌ی مهارت های آموزشی اجتماعی و انگیزه های مشارکتی به زنان نواحی روستایی، بادیه و اردوگاه های پناهندگان فلسطینی در سراسر اردن. جلسات آشپزخانه یعنی: نه نیازی به سفر هست، نه گذراندن ساعت های طولانی در جلسه، نه نیازی به معارفه یا پوشش رسمی، نه نیازی به نمودار یا کتاب و دفتر؛ فقط حرف بزنید، بحث کنید، آگاه شوید و عمل کنید.

به خاطر همین است که جلسات آشپزخانه بهترین روش پرورش کنشگران جدید زن در جوامع خودشان است.

به جای صرف منابع برای توامندسازی، زنانی که خود توانا هستند تبدیل به رهبران آینده می شوند: شهردار آینده، عضو شورای شهر آینده، نماینده مجلس آینده یا وزیر آینده.

(این ویدئو توسط شبکه یلدا به فارسی ترجمه و صداگزاری شده است.)