اعمال دیدگاه‌های زنانه در سیاست‌گذاری بسیار مهم است.

مصاحبه اختصاصی شبکه یلدا با خانم ایارچو چیویز ییگمدش​

بایارچوچیوز بیگمدش معاون اول وزارت دادگستری و امور داخلی مغولستان است. او اولین زنی بود که به این سمت منصوب شده است. در دوران معاونت وی، اولین مرکز دولتی حفاظت از زنانی که قربانی خشونت خانگی بودند در مغولستان بازگشایی شد. همچنین برای اولین بار خشونت خانگی به عنوان جرم کیفری در قوانین مغولستان ثبت شد. او عقیده دارد که زن بودن و دانستن مشکلات زنان باعث می‌شود که زنان دیدگاه متفاوتی را در سیاست‌گذاری اعمال کنند که در نهایت به نفع همه است.