عضو شورای شهر شهرکرد: شعارم حقوق زنان با حضور زنان بود

پریچهر سلطانی، عضو شورای شهر شهرکرد را بسیاری از مردم با فعالیت‌هایش در حوزه پژوهش ادبی می‌شناختند اما کاندیدا شدنش برای شورای عضویت در شورای شهر شهرکرد او را تبدیل به چهره‌ای اجتماعی سیاسی کرده است که تصویری از یک زن فعال را به زنان همشهری‌اش عرضه می‌کند. 

خانم سلطانی که از زنان بختیاری مصمم است، برای عضویت در شورای شهر، با موانع مختلفی روبه‌رو بود و حتی در خانواده هم با کاندیدا شدنش مخالفت شد اما او تصمیم خودش را گرفته بود و با رای مردم وارد شورای شهر شهرکرد شد.