طراحی، ساخت، انتقال و مدیریت پیام انتخاباتی

طراحی، ساخت، انتقال و مدیریت پیام انتخاباتی، سه اصل تأثیرگذار در مدیریت مبارزه‌های انتخاباتی هستند. اصولی که اگر به درستی مورد توجه و استفاده قرار نگیرند، می‌توانند منجر به شکست داوطلب انتخابات شوند.

در این درس با با ساختارهای یک پیام مناسب آشنا می‌شویم و می‌آموزیم که شناسایی جامعه هدف در سطح منطقه‌ای و کلان و نیز همراه شدن با خواست آنها٬ ارائه پیامی تاثیرگذار و قانع‌کننده و همچنین آگاهی از موانع موجود، همگی از اثرگذارترین مجموعه فرآیند ارتباطی کمپین‌ها یا فعالیت‌های انتخاباتی، با هدف تأثیرگذاری بر روند تصمیم‌گیری رأی‌دهندگان است.

سوالات، نظرات و پیشنهادات خود در مورد این درس را به به آدرس زیر ارسال کنید info@yaldanetwork.com

Video & Audio: 
درس پیام انتخاباتی جلسه اول
درس پیام انتخاباتی جلسه دوم
درس پیام انتخاباتی جلسه سوم
درس پیام انتخاباتی جلسه چهارم
درس پیام انتخاباتی جلسه پنجم
درس پیام انتخاباتی جلسه ششم
درس پیام انتخاباتی جلسه هفتم
درس پیام انتخاباتی جلسه هشتم
درس پیام انتخاباتی جلسه نهم
درس پیام انتخاباتی جلسه دهم
درس پیام انتخاباتی جلسه یازدهم