بودجه ریزی با الویت عدالت جنسیتی

بودجه دولت مهمترین ابزار سیاست ورزی در دست دولت است. این که چه میزان پول برای کدام هدف‌ها تخصیص یافته شده، اجرای موفقیت آمیز همه سیاست‌های دولت را تحت تاثیر قرار میدهد. چون بدون در اختیار داشتن منابع کافی، دولت نمی‌تواند به صورت موفقیت آمیزی هیچ یک از سیاست‌های خود را به مرحله اجرا در آورد. از این روست که رهیافت‌های موثر برای بهبود و ارتقاء وضعیت زنان در جامعه و برابری جنسیتی میان زنان و مردان عمیقا با موضوع بودجه‌بندی ارتباط  دارد.  بودجه‌ بندی جنسیت‌ محور رهیافتی  کارآمد برای مطرح کردن برابری جنسیتی در قلب سیاست گذاری‌های عمومی در جامعه است، به نحوی که می‌توان آن را وسیله ای برای  ارتقای وضعیت زنان دانست.
در این درس با مفهوم بودجه‌ بندی جنسیت‌ محور آشنا می‌شوید و می‌آموزید که این مفهوم به معنای بودجه‌های جداگانه برای زنان یا  مردان، یا تقسیم بودجه به صورت ۵۰٪ برای زنان و  ۵۰٪ برای مردان نیست. بلکه هدف از آن در نظر گرفتن بعد جنسیتی در سیاست‌های کلان است،که در بر دارنده تحلیل امور جنسیتی، تغییر سیاست‌ها و روندهای بودجه‌بندی و همچنین تاثیرات آنهاست.
بودجه بندی جنسیت محور متضمن آن است که بودجه های دولت و سیاست ها و برنامه هایی که تحت شعاع آن هستند، احتیاجات و منافع زنان و مردانی را که متعلق به گروه های اجتماعی مختلف هستند لحاظ کند.سوالات،‌ نظرات و پیشنهادهای خود را به این آدرس بفرستید: info@yaldanetwork.org

Video & Audio: 
بودجه ریزی بر اساس الویت عدالت جنسیتی- انیمیشن
بودجه ریزی با الویت عدالت جنسیتی۱
بودجه ریزی با الویت عدالت جنسیتی۲
بودجه ریزی با الویت عدالت جنسیتی۳
بودجه ریزی با الویت عدالت جنسیتی۴
بودجه ریزی با الویت عدالت جنسیتی۵